Grunnlaget for kalkulatoren

Yrke
Kalkulatoren leverer lønnsstatistikk for yrke på 3-siffer nivå og 2-siffer nivå. Yrkeskodene er basert på STYRK-08. Dette er det samme yrkeskodene som brukes i SSBs lønnsstatistikken i statistikkbanken. Les mer om yrkeskodene her.

Kjønn
Grupperes etter menn og kvinner, og i tillegg blir samlekategorien «Begge kjønn» inkludert.

Sektor
Grupperes i følgende to kategorier:

  • Privat sektor og offentlige eide foretak
  • Stats- og kommuneforvaltningen

Utdanningsnivå
Grupperes i følgende tre kategorier:

  • Videregående skole (Nivå 3-5)
  • Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)
  • Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)

Antall år etter fullført utdanning
Grupperes i følgende to kategorier:

  • 0-4 år
  • 5 år eller mer

Utdanningsinformasjonen vil være oppdatert for det gjeldende året. SSB utdanningsstatistikk baseres på Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000). Denne brukes for å gruppere personer etter utdanningsbakgrunn i SSBs lønnsstatistikk. Mer informasjon her.

Lønnsvariable
Lønnsvariabelen som oppgis i tabellen er gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Månedslønn per heltidsekvivalent er hovedbegrepet i Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk. Månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønn. Antall arbeidsforhold med lønn, som ligger til grunn for utregningen av gjennomsnittlig månedslønn for hver gruppe, vil også oppgis i tabellen. Merk at det vil være noen arbeidsforhold som tilhører samme person.

For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes månedslønnen til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor. Månedslønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med månedslønn med de heltidsansatte slik at man kan beregne en gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte. Det er dette som ligger i begrepet månedslønn per heltidsekvivalent.

Dataene som benyttes er hentet fra SSBs årlige lønnsstatistikk. Måletidspunktet for disse dataene er september. Se på denne lenken for definisjoner og mer informasjon om SSBs årlige lønnsstatistikk.

Anonymisering
I henhold til SSBs retningslinjer for anonymisering av lønnsstatistikk vil månedslønnen for en gitt gruppe bli anonymisert dersom antallet godkjente arbeidsforhold med lønn er mindre enn 100 eller dersom ett eller to foretak er for dominerende i den gitte gruppen.

Lønningene øker klart der hvor ansatte er fagorganiserte

Grafen er basert på en forskningsartikkel utredet av Institutt for samfunnsforskning. Tallene de har brukt er hentet fra året 2011, og drøye to millioner norske arbeidstakere er inkludert i studien. De aller fleste arbeidsplasser i Norge med fem eller flere ansatte er undersøkt.

Om forskningen:
«Work Life Challenges - workforce management and worker involvement solutions» er et forskningsprosjekt finansiert gjennom det samfunnsvitenskapelige VAM-programmet i Norges forskningsråd. Forskerne har sett på norske arbeidsplasser og norske arbeidstagere. De har også sett på hva som inkluderer og hva som ekskluderer, og på samspill mellom ansatte og ledere. Et mål har vært å peke på viktige trender i norsk arbeidsliv. Prosjektet er blitt ledet fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo.


Laster